Menu

Intel CPU

CPU Intel Xeon E5-2680 v4 (35MB Cache, 2.40 GHz)
CPU Intel Xeon E5-2680 v4 (35MB Cache, 2.40 GHz)
Liên hệ
CPU Intel Xeon E5-2683 v4 (40MB Cache, 2.10 GHz)
CPU Intel Xeon E5-2683 v4 (40MB Cache, 2.10 GHz)
Liên hệ
CPU Intel Xeon E5-2687W v4 (30MB Cache, 3.00 GHz)
CPU Intel Xeon E5-2687W v4 (30MB Cache, 3.00 GHz)
Liên hệ
CPU Intel Xeon E5-2690 v4 (35MB Cache, 2.60 GHz)
CPU Intel Xeon E5-2690 v4 (35MB Cache, 2.60 GHz)
Liên hệ
CPU Intel Xeon E3-1245 v5 (8MB Cache, 3.50 GHz)
CPU Intel Xeon E3-1245 v5 (8MB Cache, 3.50 GHz)
Liên hệ
CPU Intel Xeon E3-1270 v5 (8MB Cache, 3.60 GHz)
CPU Intel Xeon E3-1270 v5 (8MB Cache, 3.60 GHz)
Liên hệ
CPU Intel Xeon E3-1275 v5 (8MB Cache, 3.60 GHz)
CPU Intel Xeon E3-1275 v5 (8MB Cache, 3.60 GHz)
Liên hệ
CPU Intel Xeon E3-1270 v6 (8MB Cache, 3.80 GHz)
CPU Intel Xeon E3-1270 v6 (8MB Cache, 3.80 GHz)
Liên hệ
CPU Intel Xeon E3-1275 v6 (8MB Cache, 3.80 GHz)
CPU Intel Xeon E3-1275 v6 (8MB Cache, 3.80 GHz)
Liên hệ
CPU Intel Xeon E3-1280 v6 (8MB Cache, 3.90 GHz)
CPU Intel Xeon E3-1280 v6 (8MB Cache, 3.90 GHz)
Liên hệ
CPU Intel Xeon E3-1285 v6 (8MB Cache, 4.10 GHz)
CPU Intel Xeon E3-1285 v6 (8MB Cache, 4.10 GHz)
Liên hệ
Intel Xeon E-2174G Processor (8MB Cache, 3.80 Ghz)
Intel Xeon E-2174G Processor (8MB Cache, 3.80 Ghz)
Liên hệ
Intel Xeon E-2176G Processor (12MB Cache, 3.70 Ghz)
Intel Xeon E-2176G Processor (12MB Cache, 3.70 Ghz)
Liên hệ
Intel Xeon E-2186G Processor (12MB Cache, 3.80 Ghz)
Intel Xeon E-2186G Processor (12MB Cache, 3.80 Ghz)
Liên hệ
Intel Xeon E-2134 Processor (8MB Cache, 3.50 Ghz)
Intel Xeon E-2134 Processor (8MB Cache, 3.50 Ghz)
Liên hệ
Intel Xeon E-2126G Processor (12MB Cache, 3.30 Ghz)
Intel Xeon E-2126G Processor (12MB Cache, 3.30 Ghz)
Liên hệ
Intel Xeon E-2124G Processor (8MB Cache, 3.40 Ghz)
Intel Xeon E-2124G Processor (8MB Cache, 3.40 Ghz)
Liên hệ
CPU Intel Xeon Platinum 8268 (35.75M Cache, 2.90 Ghz)
CPU Intel Xeon Platinum 8268 (35.75M Cache, 2.90 Ghz)
Liên hệ
CPU Intel Xeon Platinum 8270 (35.75M Cache, 2.70 Ghz)
CPU Intel Xeon Platinum 8270 (35.75M Cache, 2.70 Ghz)
Liên hệ
CPU Intel Xeon Platinum 9242 (71.5M Cache, 2.30 Ghz)
CPU Intel Xeon Platinum 9242 (71.5M Cache, 2.30 Ghz)
Liên hệ
CPU Intel Xeon Platinum 9282 (77M Cache, 2.60 Ghz)
CPU Intel Xeon Platinum 9282 (77M Cache, 2.60 Ghz)
Liên hệ
CPU Intel Xeon Gold 5220S (24.75M Cache, 2.70 Ghz)
CPU Intel Xeon Gold 5220S (24.75M Cache, 2.70 Ghz)
Liên hệ
CPU Intel Xeon Gold 6230N (27.5M Cache, 2.30 Ghz)
CPU Intel Xeon Gold 6230N (27.5M Cache, 2.30 Ghz)
Liên hệ
CPU Intel Xeon Gold 6240M (24.75M Cache, 2.60 Ghz)
CPU Intel Xeon Gold 6240M (24.75M Cache, 2.60 Ghz)
Liên hệ